КПКОНПИ подпука имотни афери на двама общинари, глоби ги с по 10 бона и две заплати

1 12 133

Двама от членовете на Общинския съвет в Тутракан са с наложени санкции с  решение от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Това са общинските съветници от местната коалиция “Алтернатива на гражданите” Владимир Колев и Милен Маринов, които са с установен конфликт на интереси.

В червено е оцветено вече гласуваните за продажба терени от местност Сакара, а в зелено това, което е заявено за придобиване от тримата съветници от Тутракан, обвинени в конфликт на интереси.

Двамата са санкционирани с по 10 хил. лв. и две заплати като съветници, затова че са гласували две решения на заседание на общинския съвет в Тутракан през 2021 г., с които са се облагодетелствали. Санкцията е наложена през месец април тази година, но придоби публичност едва сега, след като беше обжалвана от тях пред Административния съд в Силистра.

С въпросните решения, за които са гласували, те са одобрили продажбата на два общински парцела, които по-късно са станали собственост на дружеството, което те ръководят и от което получават възнаграждения, пише „За истината“.

Владимир Колев е изпълнителен директор на “Ем Ел Пи Ес” АД. Дружеството е част от бизнескръга на “Индустриален парк – Тутракан”, собственост на инвеститора и почетен гражданин на Тутракан Стив Хараламбиев. Владимир Колев е негов племенник.

Дейността на дружеството е металообработване и производство на пластмасови и метални възли и детайли за автоматични паркинг системи и системи за контрол на достъпа. Има и интереси в областта на строителството.

Другият санкциониран общински съветник Милен Маринов заема ръководна длъжност в същото дружество и е на директно подчинение на Колев.

От 2011 до 2019 г. Милен Маринов е бил и заместник кмет “Стопански дейности” в Община Тутракан, после става общински съветник и ръководител на производствените дейности на “Ем Ел Пи Ес” АД в “Индустриален парк” Тутракан в бившата база на завод “Терма”. Двамата са били и в листа на ВМРО за депутати през 2021г.

Как се стига до недекларирания конфликт на интереси

През ноември 2021 г. , Колев в качеството си на изпълнителен директор е подал две заявления до Община Тутракан за придобиване на два парцела в местността “Сакара”. Става дума за два съседни имота край Тутракан, които се водят земеделска “изоставена орна” земя, категория 5 и 6  – единият е с размер 175 дка, а другия с размер 68 дка.

Първият е бил с първоначална тръжна цена от 195 хил. лв., а вторият 75 941 лв. Инвестиционните намерения са за строеж на фотоволтаици, защото тази категория земи са подходящи за тази дейност.

На заседанието, на което се гласува продажбата, и двамата съветници гласуват “За”, а впоследствие, на проведените от Община Тутракан два публични търга дружеството е придобило и двата терена. И двата търга са проведени в един ден от общината, и на двата се е явил Владимир Колев като представител на дружеството, като е победил с малка надценка над предварително обявената цена.

В случая Комисията установява след подаден сигнал от физическо лице до нея, че Владимир Колев е свързано лице с дружеството, в което работи. Упражнените от Колев правомощия по време на заседанието на общинския съвет чрез упражнен глас са в полза на “Ем Ел Пи Ес” АД.

Това е имало своето благоприятно отражение както върху самото дружество, което в резултат на придобитите недвижими имоти увеличава имушеството си, така и за него самия, тъй като по договора за управление на Колев с дружеството, на изпълнителния директор може да се доначислява един път на тримесечие допълнително възнаграждение до 1% от стойността на постигнатия ръст на приходите, спрямо предходното тримесечие на съответната година. И точно така се е случило – след продажбата на имотите на Колев му е била увеличавана заплатата, установява комисията.

Другият санкциониран – Милен Маринов, също е упражнил правомощия по служба като общински съветник с гласуването за двете решения в условия на свързаност и частен интерес, като е бил икономически зависим от работодателя си.

Частният интерес за свързаното с Маринов лице(дружеството) се изразява в осигуряване на възможност Общински съвет Тутракан да даде съгласие за продажбата на недвижимите имоти, за които работодателят му Колев като изпълнителен директор на “Ем Ел Пи Ес” АД е подал заявления за закупуването им. Но освен санкционираните решения от гласуването, икономически зависимия Милен Маринов е гласувал за одобрение и на други продажби в полза на работодателя.

Реклама

Още имоти

Освен за двата имота, за които е установен по безспорен начин конфликт на интереси от КПКОНПИ, Владимир Колев е внесъл и други заявления с интерес за закупуване на общински терени, показва решението на комисията.

Техният брой е общо 9 и те са изредени в мотивите на решението с датите и номерата си, както и с предприетите действия спрямо тях от страна на общинска администрация Тутракан. Някои се отнасят до имоти в близките села Пожарево и Белица, но също така в отговор на заявления на Колев са подготвени за продажба още два имота от същата местност “Сакара” .

Такъв е имот от 23 декара “изоставена орна земя” в съседство на двата вече продадени имота. Цената му е определена на 35 380.50 лв. Общинската комисия за разглеждане на заявления от граждани и фирми, касаещи разпореждане с общинска собственост, е разгледала заявлението през месец май 2022 г.

Тя е дала становище имотът да не се продава заради предстоящо проучване относно изграждане на помпена електроцентрала. Въпреки това, на редовното заседание от 24-ти ноември 2022г., кметът е внесъл предложение в общинския съвет и е гласувана продажба на търг.

В случая протоколът от заседанието показва, че при гласуването Владимир Колев е обявил конфликт на интереси и се е отвел, но Милен Маринов е гласувал “За”. Съдържанието на внесената от кмета докладна показва, че не е посочено обстоятелството, че предложението за продажба става по подадено заявление и проявен интерес от страна конкретно лице, нито е приложено копие от заявлението към докладната, за да се запознаят съветниците преди гласуването.

Имало е и питане от страна на общински съветник относно това кой е заявителя, на което не е било отговорено, показва стенограмата от заседанието. И всички докладни, които се отнасят за продажбата на земите в местност “Сакара” са били внесени без посочване, че има заявител.

Това създава впечатление за недостатъчна информираност и непрозрачност преди вземане на решенията от общинските съветници и че се спестяват важни обстоятелства, които могат да бъдат обсъдени.

Така гласуваните за продажба от страна на Общински съвет Тутракан имоти в местност “Сакара” стават общо три.

Но освен тези три имота, подготвен за продажба и внесен за разглеждане в Община Тутракан, в отговор на заявление от Владимир Колев е и друг съседен терен.

Заявлението е подадено до общината на 11 октомври 2022г. Имотът се намира също в местността “Сакара” и е в съседство с продадения имот от 175 дка, за който е наложената санкция на Колев. Но размерът му е два пъти по-голям – 315 дка.

Имотът обаче по начина си на предназначение се води “пасища” и е общинска публична собственост. Затова назначената от кмета общинска комисия, разгледала подаденото заявление за закупуване същия месец, е дала положително становище да бъде продаден, но след като му се смени предназначението. Също така от публична общинска той трябва да стане частна общинска собственост, което става с решение на общинския съвет.

Общинските съветници от Тутракан все още не са запознати с това искане, но е много вероятно да го гласуват скоро.  Заедно с придобитите вече имоти, общият размер на площта, която е заявена за придобиване в местността “Сакара”, е 600 декара.

Освен връзките на санкционираните съветници с дружеството, в полза на което се придобиват имоти, друго лице, което е свързано с “Ем Ел Пи Ес”АД, се оказва и дъщерята на кмета на Тутракан Димитър Стефанов. Радостина Стефанова е била съдружник като физическо лице в създаденото през 2017 дружество “Ес Ди Ер триейд” ООД заедно с юридическото лице “Ем Ел Пи Ес” АД, а управител на това ново дружество е бил Владимир Колев.

Предметът на дейност на дружеството е развойна дейност, проектиране, дизайн, търговия на едро и дребно. Тя обаче остава съдружник до ноември 2021 г., когато се сменя правната форма на дружеството – от ООД то се превръща в ЕООД с едноличен собственик на капитала „Ем Ел Пи Ес” АД, а нейният дял е изкупен. В този период започва и активното подаване на заявления за придобиване на терените от фирмата.

Прави впечатление общо взето бързото придвижване на процедурите от администрацията, което за този тип процедури може да отнеме години. Това създава впечатление, че се провежда стратегия за поетапно и бързо придобиване на терените на цялата местност „Сакара” от един инвеститор, който безспорно осигурява работни места в Тутракан, но също така и за свързаност и зависимости, отразени в установения конфликт на интереси.

1 Коментар
 1. Хана Ангелова казва

  Де да беше само това.
  Няма кой да разледва още Милен Маринов за корупционните му и престъпни схеми по времето, когато той беше заместник кмет на Община-Тутракан и до сега.
  И да се изясни с точност, с колко много пари се е облагодетелствал незаконно Милен Маринов, като заместник кмет и обшински съветник на Община-Тутракан.
  Няма кой да разледва и кмета на град Тутракан, Димитър Стефанов.
  С колко много пари се облагодетелства незаконно и той, от когато е кмет.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.