Нова мръсотия с кмет от ГЕРБ: Силистра плаща „дубайски пристан“ на Дунав (ДОКУМЕНТИ)

0 90 517

Общинската администрация в Силистра на кмета от ГЕРБ Юлиян Найденов е сключила договор за изграждане на „златна“ брегова рампа по проект, финансиран от Европейския съюз. Поръчката с предмет „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда” е на стойност 1.2 млн. лв., които трябва да бъдат осигурени по програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020. Оказва се обаче, че за изпълнител на поръчката по смущаващи критерии е избрана компанията, предложила най-високата възможна цена.

Кметът на Силистра Юлиян Найденов и управителя на „Солей 06“ Стефан Павлов се поздравяват за сключената сделка, изгодна ли е, обаче, тя за гражданите? Снимка: Община Силистра

Пълното название на проекта е “Подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра”. Водещ партньор по него е Окръжния съвет в румънския град Кълараш. За осигуряване на финансирането Силистра  получи неотдавна и одобрение от Общинския съвет за поемане на дълг чрез Фонд “Флаг”.Това означава, че общината, което означава гражданите й, ще трябва да връщат с лихвите дълга, с който ще бъде финансирано изграждането на съоръжението. А на всичко отгоре дружеството, избрано за изпълнител на обществената поръчка за строителство на пристана, е предложила най-високата цена, съобщи „За истината“.

Ето как се е случило това:

Общината е обявила търг за възлагане на обществена поръчка, на който са се явили двама участника, показва справка в документацията. Единият участник е познатата в Силистра варненска фирма “Солей 06” ООД. Тя е работила по ремонта на залата на “Манежа”, ремонта на площад “Албена” до автогарата и други обекти. Изобщо прави впечатление, че това е един любим и избиран от кмета на общината изпълнител за ключови обекти в Силистра.

Другият участник е добричката “Дайв инженеринг”, която по този проект работи с подизпълнител – местната “Строй проект” ООД.

Двете компании са подали оферти по обявената поръчка с приложени количествено стойностни сметки.

Но от подадените оферти, които са публикувани в профила на общината в регистъра на Агенцията за обществени поръчки(АОП) прави впечатление, че в офертата на “Солей 06” има драстично завишение в цената на изпълнение в сравнение с  офертата на “Дайв инженеринг”. Става дума за разлики на обща стойност над 200 хил. лв.

Офертите на двете фирми в документацията на общината – вижда се разликата от 230 хиляди лева.

Прогнозната стойност на обществената поръчка, обявена от общината, е 1 493 916,54 лв. без включен ДДС.

Критерият за избор на изпълнителят е икономически най-изгодната оферта. Тя се определя въз основа на оптималното съотношение качество/цена, на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Максимално възможните точки са 100, от които 50% се дават за предложен срок на изпълнение и 50 % за предложена цена“.

При тези условия първият участник “Дайв инженеринг” е предложил цена за изпълнение от 1 255 555,55 лв. без ДДС, а вторият – “Солей” е предложил цена от 1 491 933,48 лв. без ДДС. Тоест “Солей 06” е предложил с 236 хил. лв. повече като цена.Но при провеждане на заседание на комисията по оценяване на офертите, назначена от кмета на общината, участникът “Дайв инженеринг” е отстранен с мотива, че офертата е неподходяща, за което са изтъкнати различни причини.

В мотивите за отстраняване е споменато също, че по отношение на дадените количествено стойностни сметки има грешки – които, видно от протокола са несъществени, но са достатъчно основание да се стигне до заключение, че офертата е неясна. На това основание комисията предлага участникът да бъде отстранен (на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки) за това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Така в състезанието е допусната до оценяване само офертата на “Солей 06”. Съответно комисията оценява предложението с възможно най-голямата възможна комплексна оценка: 50 точки от 50 възможни за предложена цена и 50 точки от 50 възможни за срок на изпълнение. 

Практиката на изпълнението на проектите в Силистра показва, че срокът е много относително понятие – не е проблем да се заяви при кандидатстването един срок, а после да не се спази и да се удължава, колкото е необходимо. Така се срлучи при изпълнението на проекта за изграждането на велоалеи, ремонта на Художествената галерия и др. Затова не е проблем по този критерий да се получи най-висока оценка.

Но освен това в офертата на “Солей 06” има и други интересни неща.

Така например, според приложените количествено-стойностни сметки дружеството е предложило за доставка и полагане на монолитен бетон 572,08 за кубичен метър. За 96,08 кубични метра, които трябва да се излеят на брега на Дунав, това прави 54,962,59 лв. За същата дейност “Дайв инженеринг” е предложила в офертата си 368,70 лв. на метър, или 35 423,02 за 96,08 кубични метра.

Таблици на предложените цени за бетон и арматура – разликите са очевидни.

Реклама

За полагането на армировъчна стомана на бетоновата настилка “Солей 06” е предложила цена от 6,96 лв. за килограм. За 7031,70 кг това прави цена от 50 819,83 за арматура. “Дайв инженеринг” е предложила за полагане на арматурата цена от 4,13 лв., или 30 132,92 лв. обща цена.

Проверка на „За истината“ за актуални оферти, публикувани в интернет показа, че  за полагане на този тип бетон – C35/37, за който “Солей 06” предлагат 572,08 лв. куб. м., цените варират, но не надвишават 300 лв.

Самият бетон не струва повече от 200 лв. Същото се отнася и за арматурното желязо – то не струва повече от 2 лв., а заедно с полагането не надвишава 4 лв. на килограм, за разлика от предложената от “Солей 06” цена от 6,96 лв.

Общата цена само на строително монтажните работи за рампата, изчислена по количествено стойностната сметка на “Солей 06”, излиза на 871 хил.лв. с ДДС.Но по проекта трябва да се изгради и едноетажна обслужваща сграда без сутерен. Общата й стойност, изчислена на основание на дадените цени в офертата на спечелилата фирма, възлиза на 353,951 лв. Това прави 7 711,35 лв. на квадратен метър. При това без в тази „златна“ цена да са включени дейности по изграждане на електрическата инсталация, проектиране и надзор.

Ето и още една фрапираща разлика в офертите на двете фирми, които се виждат от количествено стойностните сметки. За позиция 1 – доставка на керамични тухли за 55 кв. метра зид с дебелина 25 см. “Дайв ниженеринг” е предложила единична цена от 77 лв., или общо 3 925 лв. “Солей 06” за същия зид предлага единична цена от 612, 50 лв., или обща цена от 30 931,25 лв. Тук е редно да се постави философския въпрос колко струва 55 кв. м. зид с дебелина 25 см?

Три хиляди или тридесет хиляди?

През май 2022 г. Община Силистра е провела процедура за участие в пазарни консултации по чл.44 ал.1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна цена на предстоящата преди обявяване на обществената поръчка. 

Според разпоредбата на закона, при подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят може да проведе пазарни консултации, като потърси съвети от независими експерти или органи, или от участници на пазара. Консултацията е извършена от фирмата “Водстрой България” ЕООД, с управител Христо Няголов. Христо Няголов обаче е имал и общи фирми с управителя на “Солей 06” Стефан Павлов, показва справка в търговския регистър. Такава е фирмата “Ситиденс” ЕООД, която е имала седалище и в Силистра. 

Това поставя въпроса дали условията на поръчката не са били пхредварително подготвени за победителя “Солей 06” ООД. В случая обаче кметът на общината е прекратил пазарната консултация, защото е подадена само една оферта и е невъзможно тя да бъде сравнена в конкурентна среда. А така е невъзможно да се определи и актуална прогнозната стойност на обществената поръчка.

Но конкурентната среда между двамата участници след определяне на прогнозната цена, както се вижда, дава драстични разлики в предложените цени.

И Общината избира много по-скъпата оферта.

Въпросните разлики, както и елиминирането на единия от двамата участници в търга, са накарали управителя на “Стройпроект” ООД Ивелин Лозев да изпрати на 13 март т.г. (т.е. само няколко дни след решението за избор на изпълнител), писмо до кмета на Община Силистра, с което го призовава да прекрати поръчката и да я обяви отново.

В писмото, с което „За истината“ разполага, той твърди, че има недопустимо и неоправдано надвишение в офертата на кандидата, избран за победител. Писмото е изпратено освен до кмета и преките ръководители на проекта от общинска страна, до областния управител Николай Неделчев, до председателят на общинския съвет Мария Димитрова, а чрез областния координатор на ПП ГЕРБ Тодор Тодоров и до председателя на партията Бойко Борисов.

Посочените в писмото адресати недвусмислено дават информация кой все още има влияние при разпределението на поръчките на местно ниво.

Инж. Лозев коментира пред “За истината”, че е написал писмото, разчитайки на добронамереността и морала на кмета да прекрати поръчката, защото такива цени няма нито в България, нито в Европейския съюз. В писмото си той ги е сравнил с цените за строителство в момента в Хонг Конг и Дубай. 

“В случая става дума за проект с европейски пари, за които е взет заем от Община Силистра с одобрението на общинския съвет, който заем гражданите на Силистра ще връщат, за да може да се плати възможно най-висока и необоснована цена. Дори поръчката да го позволява, не е етично да се злоупотребява с това”, коментира още Лозев.

Въпреки писмото, по което отговор засега няма, поръчката не е прекратена. Дори напротив – тези дни Община Силистра публикува съобщение за сключен договор между кмета и управителя на “Солей 06” ООД. Това означава, че поръчката не е била и обжалвана по реда на Закона за обществените поръчки от заинтересованите лица.

Така засега остава по-високата – “дубайска” цена за строителството на новия дунавски кей на града.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.