Няма ли бедни българи? Баровците с палати ще получават социални помощи

3 44 197

В системата за социално подпомагане, закотвена за дъното с невероятно ниския гарантиран минимален доход у нас от 75 лв. месечно, предстоят революционни промени. От 1 юни се очаква да влязат в сила нови текстове в Закона за социално подпомагане, които променят базата за определяне на достъп до помощи и съответно размерите на различните видове подпомагане.

Тези дни правителството най-сетне публикува за обществено обсъждане проекта за промени в правилника за прилагане на закона – ключовият нормативен акт, който определя кой има право на социални помощи, пише „Сега“.

От публикувания текст се вижда, че наред с новите прагове за достъп до помощи предстоят фундаментални промени в условията за достъп до подпомагане, около които се спори от години и които сега вероятно също ще предизвикат полярни мнения. Те засягат имотното състояние на кандидатите, дисциплината им като търсещи работа и т.н.

В обхвата на социалната система за пръв път от години ще попаднат нови категории. Също за пръв път от много време насам се премахват някои от текстовете, които бяха сложени като спирачка пред професионално бедните. Това накратко е новата система, влизаща в сила от 1 юни.

В резултат на промените се очаква да се разшири кръгът от хора, имащи право на достъп до помощи. Сега социални помощи получават 36 000 души, а се очаква до края на 2024 г. броят им да достигне 118 000 души, пише в оценката на въздействието на проекта.

Това е трикратно увеличение – безпрецедентно на фона на последователната политика от последните над 10 г. за ограничаване на кръга от хора, които разчитат на помощи. Финансовият ресурс за обезпечаване на промените е 87,80 млн. лв. за тази година и по 126,44 млн. лв. за 2024 г. и за 2025 г., като от социалното министерство твърдят, че парите са осигурени в бюджета. Увеличението е сериозно – според програмния бюджет на МТСП разходите за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане за 2022 г. са планирани по бюджет на 37,7 млн. лв.

Кой ще се смята за беден

Праговете за достъп и съответно – размерът на помощите, досега бяха единствената очаквана промяна в правилника, който управлява социалната система. От публикувания проект обаче се вижда, че на практика предстои основна реформа на социалното подпомагане. От него отпадат някои изисквания, които от години се критикуват като излишни, най-вече за самотно живеещи възрастни хора. Общата логика на промените е, че досега наличието на имот беше достатъчен критерий за отказ от помощи, а занапред водещо става дали този имот носи реални доходи.

Според сегашния правилник човек се брои за беден само ако обитаваното от него жилище е единствено и отговаря на критерии за големина – за самотен пенсионер например то трябва да е едностайно, не по-голямо. Занапред условието остава човек да обитава единственото си жилище, но отпадат критериите за броя на стаите в него.

С други думи, за социално подпомагане ще може да кандидатства и собственик на голям апартамент в центъра на София, стига той да не му носи доходи.

Тази промяна вероятно ще предизвика много спорове. Сегашният текст е силно мразен, най-вече от възрастните хора, тъй като много от тях са лишени от помощи само поради размера на своето жилище.

Логиката е, че ако човек притежава по-голям имот, то той не е изчерпал всички възможности да се измъкне от бедност – например като го продаде, отдаде част от него под наем и др. Това са легитимни аргументи за големите градове, централните райони, места в близост до университети и пр.

Има обаче и хора, за които единственото голямо жилище не е въпрос на избор, а на тегоба – например в села, отдалечени райони, градове без активен имотен пазар. Техният дом е единствен и голям, но невъзможен за продажба, замяна и др. Именно тази хипотеза адресира промяната в правилника.

По сходен начин е предвидено и друго облекчение. Досега човек не трябваше да притежава движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи (разбира се, извън основното жилище), като нямаше значение дали реално тази собственост е източник на доходи.

Сега тази точка от правилника се отменя и занапред има значение само лицето да няма доходи от движимо или недвижимо имущество до определена граница. Заедно с вземанията, влоговете, дяловите участия и ценните книжа тези доходи не трябва да надхвърлят като обща стойност линията на бедност за всеки човек от домакинството.

От социалното министерство са замислили и трета промяна, която има потенциал да породи доста спорове. Досега имаше условие хората да не са прехвърляли имот срещу заплащане или чрез дарение през последните 5 години. От 1 юни този срок се намалява на 2 години. Въпреки споменатото по-горе ограничение във влоговете, тук на теория ще стане възможно човек да има голям доход от продажба на свой имот и само 2 години по-късно да се представи за социално слаб – нещо, което не би следвало да се допуска.

Две други условия напълно отпадат – досега социални помощи не се полагаха на студенти и на ученици от частни училища, както и на хора, отказали оземляване. Така за пръв път учащи във висши училища и деца в частни училища ще могат да имат право на социална помощ.

И тук по отношение на втората категория вероятно ще има противоположни мнения – от една страна се смята, че частно училище могат да си позволят само родители с по-високи доходи. От друга частното училище често е единствен пристан за деца със специални образователни потребности, за които държавата не е осигурила достъпна среда и място в общинско/държавно училище.

Помощ даже и за работещи

В правилника за пръв път се внася и един любопитен текст – дори когато един социалнослаб безработен започне работа, той ще има право на целева помощ за срок от три последователни месеца в рамките на една година от започването на работа.

А може и с ЕТ

Променя се и друго условие – досега човек не трябваше да е регистриран като едноличен търговец или да е собственик на капитала на търговско дружество. От 1 юни условието е човек да не осъществява дейност като едноличен търговец и да няма участие в капитала на търговско дружество. Това би следвало да означава, че един човек без доход, но със замразена от миналото фирма, ще може за пръв път да получава социална помощ.

Безработни, но за кратко

Реклама

Една промяна, която несъмнено ще припомни споровете от времето на Емилия Масларова за професията „социално слаб“, засяга безработните.

Сега те трябваше да имат регистрация от най-малко 6 месеца в бюрото по труда и да не са отказвали работа или обучение, за да имат право на помощи. От 1 юни не само срокът се намалява на 3 месеца, но и отпада изискването да не са отказвали работа или обучение. Досегашното условие, разбира се, в много случаи се възприемаше като формалност, но все пак това не е причина да се премахне съвсем от правилника.

За безработните на помощи има и друга промяна. Досега те се отплащаха с обществено полезен труд за срок 14 дни по 4 часа дневно. Сега този режим се опростява с условието да положат обществено полезен труд 40 часа месечно. С друг текст се създава впечатление, че се поощрява лошата дисциплина. Досега ако откаже за втори път да положи обществено полезен труд в рамките на 5 години, човек губи право на помощи за срок от 2 години. Занапред повторният отказ ще се гледа в рамките на 3 години, но наказанието е лишаване от помощи само за шест месеца.

Най-после нещо и за децата от домовете

В правилника за пръв път се въвежда и един много полезен текст за децата, излизащи от домовете. За пръв път те ще имат право на почти безусловна подкрепа, когато се сблъскат с живота извън дома след навършване на пълнолетие – проблем, който години наред престъпно не бе решаван. За покриване на първоначални нужди те ще имат право на месечна целева помощ в размер на линията на бедност.

За целта има само едно условие – да се регистрират в бюро по труда до един месец от напускане на дома. Помощта ще се отпуска за три последователни месеца, считано от месеца след регистрацията в бюрото по труда. Това означава, че вместо на улицата, тези деца ще имат поне 1500 лв. по тазгодишна тарифа да посрещнат първите си нужди като независими.

Прагове и помощи – как беше досега

Прагът за достъп до социални помощи досега се равняваше по гарантиран минимален доход, който от години е застопорен на 75 лв. месечно. Тъй като самата помощ представлява разликата между прага за достъп и реалния доход, то сумите освен критерий за достъп са и максималният размер на помощта. За различните категории доходът се диференцира, като най-високата помощ е 182% от него, а най-ниската – за деца, които не посещават училище, е 22%. Това прави между 136,50 лв. и 16,50 лв. месечно.

Самите категории досега бяха също силно диференцирани – най-високата помощ се полагаше за лице над 75-годишна възраст, което живее само (136,50 лв.). За самотно живеещ възрастен между 65- и 75-годишна възраст помощта беше 115,50 лв.

За съжителстващи лица или семейства прагът за достъп беше 54,75 лв. на човек. За хора с трайно намалена работоспособност 70 и над 70% прагът за помощи бе 103,50 лв. месечен доход, а тези с 50 и до 70% – 82,50 лв. За децата също имаше различни категории, като за ходещите редовно на училище прагът за достъп е между 82,50 и 75 лв. месечен доход. Отделни категории имаше и за родителите, както и за бременни жени 45 дни преди раждане.

Как ще бъде от 1 юни

От 1 юни горните категории значително се опростяват, без някой да губи от това. Различен праг за достъп до подпомагане ще има за самотно живеещи хора, за семейства, за деца до 16-годишна възраст, за бременни жени и за родители на дете до 3-годишна възраст и за родител, отглеждащ сам дете до 16-годишна възраст.

Въпреки че тук вече няма диференциране според възрастта на самотно живеещите, както и за хора с увреждания, увеличението на критерия за достъп и на самата помощ ще е от полза за всички в по-общата категория.

Основата за достъп до помощи няма да бъде 504 лв., колкото е линията на бедност за 2023 г., а 30% от нея, т.е. 151,20 лв. Право на месечна помощ ще имат лица и семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход, изчислен от тази база. Предложението на социалното министерство е следното:

– за лице, живеещо само – 165% от основата за подпомагане, или 249,48 лв. месечно от 1 юни;

– за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 100%, или 151,20 лв.;

– за всяко дете до 16-годишна възраст (а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) – 100%, или 151,20 лв.;

– за бременни жени 45 дни преди раждането и родител на дете до 3-годишна възраст – 120%, или 181,44 лв.;

– за родител, отглеждащ сам дете до 16-годишна възраст – 120%, или 181,44 лв.

Вижда се от сравнението, че за някои категории бедни увеличението от 1 юни ще бъде над четири пъти. Отпуснатите социални помощи до датата на влизане в сила на това постановление трябва да се преразгледат служебно в срок до 30 юни.

Новият правилник запазва санкциите за неизвинени отсъствия на дете в училищна и предучилищна възраст и за тези деца, които не посещават въобще учебни занятия. Помощта остава обвързана и с наличието на имунизации от задължителния календар.

Ако дете на възраст между 4 и 16 г. е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец в училище или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование, помощта се намалява със 70%, т.е. от 151,20 лв. пада на 45,36 лв.

Същата е санкцията и ако дете няма задължителни имунизации и профилактични прегледи. Ако пък дете на възраст от 4 до 16-годишна възраст въобще не учи, то намалението е с 80%, т.е. от 151,20 лв. на 30,24 лв.

3 Коментара
 1. ✋Гюлчeн = Юлka☀️ казва

  ☞⚡БГ-Дeпyтaт=CВOДНИK, БAНДИT и ПPECТЪПНИK!:
  ☞☢️B зopaтa нa лъжe-пpexoдa тaтapckия цигaнин Aaaмeд oт Дpъндap извaди oт зaтвopa ocъдения зa пeт yбийcтвa и дeсeтkи изнacилвaния цигaнин-бългapoмpaзeц Гюнaй Ceфep и гo нaпpави дeпyтaт!☢️: x.gd/QDoxR
  ☞☢️Пpeз 90-тe, в eднa диckoтeka, дeпyтaти oт ДПC и тexнитe oxpaнитeли-глaвopeзи oт YБO, paзcтpeляxa eднa cepвитьopka пpeд вcичkи, caмo зaщoтo oтkaзa дa ce ибe c тяx!
  ☞☢️B pecтopaнт „Ливний“ в гpaд Иcпepиx, на ул. Bacил Лeвckи 44, дeпyтaти-дepибeи oт ДПC заcтpeляxa пpeд вcичkи eднo kpаcивo мoмичe, бългapka-cepвитьopka oт ceлo Paйнинo, oблacт Paзгpaд, caмo зaщoтo нe иckaшe дa им пpaй минeти и дa ce ибe c тяx.
  ☞☢️Cлучaя бeшe пokpит, cвидeтeлитe пpeдyпpeдeни пoд cмъpтнa зaплaхa дa cи зaтвapят ycтитe, a бpaтът нa мoмичeтo пo-kъcнo гo yдaвиxa, зaщoтo ce oпитa дa тъpcи възмeздиe!☢️: 350.my/mAZRIqze
  ☞☢️Bcичkи cтapи мyцyни koитo ca били дeпyтaти пpeз пoслeднитe 33 гoдини, дa ce apecтyвaт и изпpaтят нa дoживoтнa kaтopгa, a тяxнoтo имyщecтвo и тoвa нa poдaтa им дo дeвeтo koлянo дa ce koнфиcкyвa дo cтoтинka!☢️: tiny.cc/2y42vz

 2. Д-р Менгеле казва

  А кога, КОГА??? ще ми дадете компенсацията по лихвоточките от жилищния влог?!, та да си откупя отчуждената къща, в която живея, щот няма другаде къде!!!
  Като съм българин нямам ли право за имам дом на територията българия??!!

 3. Някой казва

  Господ ще вакаже законотворците и ползващите де които нямат нужда.
  Майната им на герберите и пп служещи на колониалните копелита.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.