Narod.bg до Община Свищов: Отнемете почетното гражданство на сенчестия бизнесмен Красимир Дачев (ето как петни града)

0 14 893

Община Свищов да отнеме почетното гражданство, присъдено през 2005 г. на сенчестия бизнесмен Красимир Дачев, иска Narod.bg. Основания креатурата на ДС да остане без титлата, която се полага само на най-заслужилите, има повече от нужното.

Редакцията ни продължава задълбочено журналистическо разследване относно бизнес дейностите на Красимир Банчев Дачев с ЕГН 500222****, които пораждат основателни съмнения, че същите прикриват и/или осъществяват различни схеми за финансови и стопански злоупотреби, машинации и противозаконни и корупционни сделки в особено големи размери, изпиране на пари и други тежки нарушения на установения в Република България правов ред и в частност тежки нарушения на финансовото и данъчното законодателство в това число фрапантното разминаване между официалните доходи на приватизатора и декларираните от него притежания на милиони в пари и различна собственост в България и в чужбина.

Предвид че събраната информация, в това число от различни публикации в социалните медии, съдържа данни за различни схеми, които продължават с години и в които участват едни и същи свързани с Красимир Дачев лица, считаме, че тук може да се открият и белезите на т.н. организирана престъпна група, осъществяваща престъпна дейност в частен користен интерес за сметка на държавния и обществения интерес.

Повод за изпращане на настоящото искане е запознаването ни с Наредбата за символите, почетните знаци и отличията на община Свищов, приета с решение № 179/28.05.2020 г. на ОС Свищов, Протокол № 8 (Наредбата).

Съгласно чл. 40, ал.2, предложение второ от Наредбата Общинският съвет в Свищов отнема званието „почетен гражданин на Свищов“ на тези, които „с постъпките си петнят името на града и страната“.

Narod.bg счита, че тази нормативна предпоставка е налице по отношение на настоящия мажоритарен собственик на „Свилоза“ Красимир Банчев Дачев и тя следва задължително да бъде приложена спрямо него поради това, че с действията и постъпките си от 2008 г. досега той е опетнил както името на България, така и на град Свищов.

Основанията ни за това са следните:

Случаят с отнемането на мажоритарния пакет акции от капитала на „Свилоза“ от законния им собственик:

В хода на разследването си установихме, че още преди близо 2 години са ви представени документи и информация, които не се нуждаят от коментар, разкриващи организираната схема, чрез която Красимир Дачев отне от законния им собственик и придоби за себе си мажоритарния дял акции (80%) от капитала на структуроопределящото за българската икономика предприятие „Свилоза“- Свищов през 2008 г.

Групата участници в тази организирана схема са:

– Красимир Дачев – организатор и краен бенефициер по сделката, който отне  акции от законния им собственик на стойност  100 млн. щатски долара без да плати и стотинка;

– Александър Панев – близък сътрудник на Красимир Дачев, организирал прехвърлянето на акциите при инвестиционния посредник;

– Бенчмарк Финанс АД www.benchmark.bg – инвестиционен посредник, осъществил транзакцията и регистрацията на договора за прехвърляне на акциите на БФБ и в Централен депозитар, без да провери има ли предварително решение на собственика на акциите за извършване на такава сделка, независимо от фрапиращото несъответствие на насрещните престации. Че „Бенчмарк Финанс“ АД не е следвало да регистрира тази сделка се вижда и от приложеното писмо на Българската фондова борса, където са посочени и конкретните нарушения на закона от страна на инвестиционния посредник.

 – Мария Братанова от Свищов, понастоящем живуща в София, –  пълномощник на АРУС Лтд. и служителка на „Свилоза“ по това време, подписала договора за прехвърляне на акциите по указания на  Красимир Дачев, без да уведоми принципала си за сделката и изтеглила обратно в брой платената цена 253 976.74 лв., подала към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието.

– Росана Дачева (понастоящем Георгиева) – дъщеря на Красимир Дачев, подписала договора за покупко-продажба на акциите от името на новоучреденото от К.Дачев дружество АРУС АД, България.

– Михаил Колчев от Свищов- изпълнителен директор на „Свилоза“, подал към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието.

– Албена Бадева от Свищов – съпруга на юридическия консултант на „Свилоза“ Николай Бадев и учредител и миноритарен акционер в „А.Р.У.С“ АД, Свищов.

– Арменак Магърдич Халваджиян, представител на „НАРЕН“ ЕООД в Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД, участвал във вземането на решенията за източване на предприятието чрез разпродажба на активите му с цел принуда мажоритарният акционер в „Свилоза“ да се откаже от акционерните си права в полза на Красимир Дачев.

– Михаил Друмев от Свищов – член на първия СД на „А.Р.У.С“ АД през периода от учредяването му на 13.12.2007 г. до 23.07.2008 г.

– Апостол Апостолов, председател на КФН през периода 2008-2009 г., който не само че отказва КФН да предприеме действия за възстановяване на законното статукво и връщане на акциите на законния им собсвеник, но в лична среща с негови представители заявява: „Напуснете веднага кабинета ми, защото само ми губите времето.“

Чрез описаната схема акции с пазарна стойност към датата на прехвърлянето от 100 000 000 щатски долара, собственост на американската компания АРУС Лтд. са прехвърлени за 0.01 лв. за символичната сума от 253 976 лв. на новоучреденото българско дружество А.Р.У.С АД, собственост на Красимир Дачев, като дори и платената символична сума е изтеглена от сметките на дружеството от контролирания от Красимир Дачев пълномощник Мария Алфонсиева Братанова, след което следите й се губят.

Случаят приключва с подписване на споразумение вследствие на натиск и изнудване от страна на Красимир Дачев, по силата на което противозаконно отнетите акции останаха негова собственост.

До това споразумение се стига след като Красимир Дачев източва активите на Плевенското машиностроително предприятие „Вапцаров Холдинг“ АД и постави на карта съществуването на двете предприятия, и след съвета на банките кредитори и консултантите, че предвид липсата на каквато и да било реакция от правоохранителните органи и всички сезирани институции, без споразумение и при липса на финансиране двете компании ще фалират много преди приключването на евентуални съдебни дела за собствеността в тях – обстоятелство, което много добре се знае от Красимир Дачев като юрист и той го използва в свой користен интерес.

Част от тази принуда са и т.н. „извинителни“ писма, с които Б. Бонев се извинява на Красимир Дачев за това, че Красимир Дачев му е отнел инвестицията в „Свилоза“, които Красимир Дачев се опитва да използва като оправдание за деянието си.

Част от тази принуда е и задължаването на Бони Бонев да заплати на Красимир Дачев и сумата от 500 000 лева, за да възстанови контрола върху „Вапцаров Холдинг“ АД и дъщерните му дружества, който е прехвърлен на контролираното от Красимир Дачев никому неизвестно физическо лице Красимир Пенев Вълев от гр. Бургас. 

Считаме, че само това поведение е самостоятелно основание за отнемане от Красимир Дачев на званието „почетен гражданин“ на Свищов.

2. Манипулиране на пазара на ценни книжа

След запознаване с корпоративни документи на дружество KBD S.A. Luxembourg (KБД, Люксембург), RCS Number B0124376, закупило през 2007 г. за цена от 10 225 827.59 евро 12.6% от капитала на „Свилоза“ вследствие емитирани от „Свилоза“ чрез „Обединена българска банка“ АД акции за увеличение на капитала на дружеството, установихме следното: 

Дружество КБД, ЛЮКСЕМБУРГ е учредено на 21.02.2007 г. с капитал от 32 000 евро с пръв администратор Красимир Банчев Дачев (името на компанията съвпада с абревиатура на имената на Красимир Дачев). Самият Красимир Дачев на годишното Общо събрание на акционерите на „Свилоза“ АД през 2008 г., подхвърля относно КБД, ЛЮКСЕМБУРГ „Нали се сещате на кого е тази компания? На мен второто ми име е Банчев“.

През 2007 г., веднага след учредяването си, КБД, ЛЮКСЕМБУРГ закупува на Българската фондова борса 12.6% от акциите от капитала на „Свилоза“ АД, за цена от 10 225 827.59 евро като част от увеличението на капитала на „Свилоза“ чрез емисия на акции с посредник Обединена Българска Банка АД. Този актив остава в КБД, ЛЮКСЕМБУРГ до закриване на дружеството.

Документите от корпоративното досие на КБД, ЛЮКСЕМБУРГ обаче не посочват кога, как, от кого и на какво основание КБД, ЛЮКСЕМБУРГ с капитал от едва 32 000 евро успява да акумулира сумата от 10 225 827.59 евро, за да закупи този пакет акции и дали не става въпрос за изпиране на огромни суми, придобити по незаконен начин и легализирането им в България чрез покупка на този пакет акции.

През месец октомври 2018 г. Красимир Дачев предприема действия по излизане на „Свилоза“ от публичност чрез регистриране на търгово предложение до останалите акционери, на основание споразумение за обща политика на управление на „Свилоза“, сключено с КБД, ЛЮКСЕМБУРГ на 10.10.2018 г. С Решение № 119-ПД/29.01.2019 г. на КФН „Свилоза“ АД е отписано от регистъра на публичните дружества.

През декември 2019, с окончателно решение от 09.01.2020 г. е заличено и КБД, ЛЮКСЕМБУРГ. Във връзка със закриване на дружеството Красимир  Дачев е назначен отново за администратор и декларира, че е единствен собственик на всички акции в КБД, ЛЮКСЕМБУРГ и лично поема всички активи и пасиви на заличеното дружество, като декларира също така, че задълженията в дружесвото са разплатени, а които не са разплатени, той ще ги разплати. Никъде в корпоративното досие на КБД, ЛЮКСЕМБУРГ не се посочва друг действителен собственик физическо лице  освен Красимир Дачев, и всички задължения в КБД, ЛЮКСЕМБУРГ са към коинтролирани от Красимир Дачев лица.

Този факт означава, че Красимир Дачев не е сключил споразумение за обща политика на управление на „Свилоза“ на 10.10.2018 г. с „независимия инвеститор“  КБД, ЛЮКСЕМБУРГ, а всъщност сам със себе си?

Това е фрапантно нарушение на ЗППЦК и нормативните актове по неговото приложение и за умишлено въвеждане в заблуждение на КФН, БФБ, кредиторите и инвеститорите в „Свилоза“ и обществеността.

Това е така, защото споразумение за обща политика на управление на публично дружество се сключва между несвързани лица, а когато едно лице, в случая Красимир Дачев контролира пряко или опосредено над 90% от акциите в публично дружество, изискванията на закона са съвсем други, за което ще стане въпрос по-долу.

Фактите и документите показват, че КБД, ЛЮКСЕМБУРГ през цялото си съществуване е било собственост на Красимир Дачев.

Това обаче означава, че считано от 10.04.2008 г. когато е приключила процедурата по регистрация на сделката по противозаконното отнемане на мажоритарния пакет акции от капитала на „Свилоза“ в полза на Красимир Дачев чрез притежаваното от него дружество „А.Р.У.С“ АД (с настояща фирма „А.Р.У.С Холдинг“ АД) ЕИК 104700759, Красимир Дачев чрез А.Р.У.С. АД и КБД, ЛЮКСЕМБУРГ е контролирал над 90% от капитала на „Свилоза“ АД и е укривал през цялото време това обстоятелство от КФН и обществеността.

Съгласно Чл. 149а. от ЗППЦК лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, трябва или да регистрира търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери. или да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията, в случай че намерението за търгово предложение отпадне, включително за причините за това.

Укриването на такава информация и неизпълнението на предписаното от чл. 149а от ЗППЦК е не само административно нарушение, но може да бъде основание за проверка дали това укриване не се прави с цел прикриване на действия и сделки, даващи основание за търсене на наказателна отговорност по различни възможни състави по НК.

Всички посочени тук документи са Ви представени още преди близо 2 години.

С това свое деяние Красимир Дачев хвърля отново тежко петно върху доброто име на България и на гр. Свищов, доколкото обществеността винаги е свързвала и свързва името на „Свилоза“ с името на града.

Това е така, защото се оставя впечатлението, че България е страна, в която може въпреки строгото национално и международно законодателство относно разкриване на крайните бенефициери на публични и офшорни компании и въпреки уж константния мониторинг и контрол от специализиран държавен орган (КФН), да се укрива свързаност в публични дружества и да се манипулира пазарът на ценни книжа, а оттам и обществеността, инвеститорите и финансовите институции, и всичко това може да остане напълно безнаказано!

Оттук следват и докладите на различни органи на ЕС за липсата на върховенство на правото и за реални и работещи механизми за борба с корупцията и предотвратяване на корупционни практики в Република България, като и че България не е добро място за чуждестранни инвестиции, които не са защитени по никакъв начин от закона и българските правоохранителни и правоприлагащи органи.

Реклама

4. Източване на „Свилоза“ АД:

На редовното Общо събрание на „Свилоза“ АД от 20.06.2018 г. Красимир Дачев дава информацията, че дружеството е генерирало загуба от 6 034 241.41 лв., произтичаща от отписване на несъбираемо вземане. Вземането, пак според Красимир Дачев е възникнало от финансиране на благотворителен концерт. Въпреки положените усилия според Красимир Дачев, вземането не могло да бъде събрано и е отписано.

Информацията поставя следните въпроси:

– Какъв е предметът на договора за финансиране на благотворителен концерт?

– Това ли е действителният предмет на договора или става въпрос за привидна сделка с цел отклоняване на средства на „Свилоза“ АД в нечия чужда полза?

– Кой е бенефициерът, получил невъзстановената сума и каква е съдбата на платените суми? Дали не става въпрос за фиктивен бенефициер и фиктивен договор с крайна цел присвояване на въпросната сума от г-н Дачев?

– Кой плаща такава сума за концерт, що за концерт е това и какво общо има то с предмета на дейност на „Свилоза“ АД, която при това тогава все още е публично дружество!

– Как е възможно пари за благотворителност да бъдат осчетоводени като вземане и защо се дават парите на инвеститорите в „Свилоза“ вместо да се използват за дейността на дружеството? Ако Красимир Дачев желае да дава пари за благотворителност, защо не дава негови лични средства?

Очевидно и това е поредната схема за източване на чужди средства в джоба на „бизнесмена“ Дачев!

5. Представяне на неверни биографични данни в публичното пространство, заемане на длъжности в търговски дружества въз основа на декларации с невярно съдържание, признание за даване на подкупи.

На сайта на БТПП и в Уикипедия

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2

са публикувани биографични данни на Красимир Дачев. В тези биографични данни е записано, че Красимир Дачев е бил ръководител „Корпоративни финанси“ в Международна банка за търговия и развитие (МБТР) и консултант на Нестле Швейцария, Американ Експрес, Америкън Игъл Корпорейшън – САЩ, СРС-САЩ. В сайта на БТПП се посочва също така, че той има участия в дружествата „АРУС Холдинг“ АД и „Колобър Холдинг“ АД

Относно оповестената информация, че Красимир Дачев е бил ръководител „Корпоративни финанси“ в Международна банка за търговия и развитие (МБТР) и консултант на Нестле Швейцария, Американ Експрес, Америкън Игъл Корпорейшън – САЩ, СРС-САЩ:

Тази информация е невярна. Истината е следната:

Красимир Дачев никога не е заемал длъжността ръководител „Корпоративни финанси“ в МБТР. Всъщност, през  90-тте години на ХХ век Красимир Дачев работи като юридически консултант на повикване и като личен сътрудник на г-н Бони Бонев в отдел „Корпоративни финанси“ в „Международна банка за търговия и развитие“ АД (МБТР).

Нестле Швейцария, Американ Експрес, Америкън Игъл Корпорейшън – САЩ, СРС-САЩ са били клиенти на МБТР и контактите на Красимир Дачев с техни представители са били осъществявани единствено в тази връзка.

Че Красимир Дачев никога не е заемал длъжността ръководител „Корпоративни финанси“ в МБТР може да се установи при справка в щатните разписания и ведомости за заплати в МБТР. 

Единствената официална длъжност, заемана от Красимир Дачев в МБТР е заеманата от него десетилетие по-късно длъжност на Председател на НС на банката. През периода 16.08.2004 – 29.06.2005 г. Красимир Дачев е бил Председател на Надзорния съвет на „Международна банка за търговия и развитие“ АД, която е обявена в несъстоятелност с решение на СГС от 29.06.2005 г. и е заличена с решение на СГС от 17.08.2007 г. Към датата на заличаване на банката остават неудовлетворени кредитори. 

Отново на сайта на БТПП в биографичната справка на Красимир Дачев е посочена информацията, че той има участия в дружествата „АРУС Холдинг“ АД и „Колобър Холдинг“ АД.

В тази връзка считаме за необходимо да уточним, че:

Красимир Дачев е вписан като член на Съвета на директорите и представляващ дружество „Колобър Холдинг“ АД на 14.05.2013 г. въз основата на представена от него декларация по чл. 234, ал. 2 от ТЗ, заверена на 25.04.2013 г.   и е вписан като член на Съвета на директорите и представляващ дружество „АРУС Холдинг“ АД на 02.04.2008 г. въз основа на декларация от 03.12.2007 г.

В тези свои декларации Красимир Дачев декларира под страх от наказателна отговорност, че не е бил член на управителен или контролен орган на дружество прекратено поради несъстоятелност, за период от две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

От изложените факти става ясно, че  Красимир Дачев е вписан като член на органите на управление на тези дружества посредством съставяне и използване на декларации с невярно съдържание, защото към датата на тяхното подписване и представяне в търговския регистър, Красимир Дачев не е имал правото да заема такива длъжности, защото е бил член на НС на банка, прекратена поради несъстоятелност, през период по-малък от две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, вследствие на което са останали неудовлетворени кредитори.

В електронния портал iNews е публикувано интервю на Красимир Дачев от 24.03.2013 г., в което той си признава, че е дал подкуп в размер на 640 000 евро. Подкупът е престъпление по НК. Наказва се както този, който го получава, така и този, който го дава.

Всички посочени тук документи са Ви представени още преди близо 2 години.

С гореизложеното Красимир Дачев хвърля отново тежко петно върху доброто име на гр. Свищов, защото считам, че е позорно лице, което представя чужди биографични данни като свои, което се вписва в управителни и контролни органи на търговски дружесва въз основа на декларации с невярно съдържание и прави публични признания, че дава подкупи в особено големи размери, да бъде почетен гражданин на гр. Свищов.

Намираме, че гореизложената информация е отделно, самостоятелно и достатъчно основание за прилагане на нормата на чл. 40, ал.2 от Наредбата.

6. Конфликтът с Община Свищов

Видно от приложения материал: https://youtu.be/D4YLnliiQHY?t=2

Красимир Дачев влиза в пряк конфликт с Община Свищов и в присъщия си арогантен стил заплашва, изнудва и извива ръцете на общината с цел обслужване на негов личен интерес.

С гореизложеното Красимир Дачев хвърля отново тежко петно върху доброто име на гр. Свищов, защото считам, че е позорно лице, което демонстрира толкова явно и грубо неуважение към общината, да бъде почетен гражданин на гр. Свищов.

Намираме, че гореизложената информация е отделно, самостоятелно и достатъчно основание за прилагане на нормата на чл. 40, ал.2 от Наредбата.

7. Осъдителна присъда за неимуществени вреди:

С решение на СГС от 16.07.2021 г., постановено по гр.д.№ 7349/2017 г. съдът осъжда Красимир Дачев да заплати на футболната легенда Христо Стоичков сумата от 25 000 лева неимущесвени вреди за изнесени публично неверни и позорящи изявления за участие на Христо Стоичков в „дървената мафия“. Решението не е влязло в сила и подлежи на обжалване пред САС. Независимо обаче от това как ще приключи делото, фактите, установени от съда остават такива, каквито са.

От тях разбираме, че без да разполага с каквито и да било доказателства, Красимир Дачев обвинява не кого да е, а Христо Стоичков за участник в „дървената мафия“. Става въпрос за човека, спортиста, истинския българин, който с таланта си постави България на картата на света и придаде на страната ни заслужения положителен облик. Narod.bg намира подобно поведение от страна на Красимир Дачев не просто за противоправно, както е констатирал съда, но и за позорящо името му, както и името на България. Това е много точно установено и в самото съдебно решение.

Считаме, че Свищов и неговите жители не биха могли да се гордеят с такъв „почетен гражданин“.

8. Почетните граждани на града

На последно, но не и по важност място, след като направихме справка за почетните граждани на Свищов, установихме, че това са български и чужди граждани, които са оставили ярка следа в обществения живот на града, като са дали много за неговото развитие, от Освобождението, до наши дни.

Единствено биографията на Красимир Дачев не съдържа никакви данни за какъвто и да било негов принос за Свищов. Поради това намираме не само за неприемливо удостояването на Красимир Дачев с това почетно звание, но и поставяме въпроса как въобще това се е случило през 2005 г.

Днес обаче, при всички тук представени данни и документи намираме за задължително пълното преосмисляне на решението от 2005 г. и отнемането на званието „почетен гражданин“ на Свищов, защото фигурирането на името на Красимир Дачев до имената на останалите личности, удостоени с това звание, петни и тяхното име и паметта на тези, които вече са покойници, както и името на града и неговите почтени граждани.

Недоумяваме как е възможно след всичката информация за този сенчест бизнесмен, която Ви е предоставена и документално доказана, той да продължава да стои в списъка на почетните граждани на гр. Свищов.

Дали причината е в институционален чадър над Красимир Дачев или е просто страх от Красимир Дачев от страна на община Свищов?

И в двата случая медията ни е готова да съдейства за преодоляване на пречките пред вземане на най-логичното решение за отнемане на това почетно гражданство от Красимир Дачев.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.