Грабеж за $100 милиона: Как Красимир Дачев открадна „Свилоза“ заедно с Бенчмарк Финанс“ АД (ВСИЧКИ СЪУЧАСТНИЦИ)

1 38 731

Вирее ли корупцията сред инвестиционните посредници? Излиза, че да, ако погледнем как процедира един от най-известните от тях – „Бенчмарк Финанс“ АД в съучастие с назначения от ДС за милионер Красимир Дачев и колосалната измама със „Свилоза“.

Как стана грабежът?

Narod.bg продължава журналистическото си разследване относно кражбата на акциите от капитала на „Свилоза“ през 2008 г. Припомняме, че на 08.04.2008 г. Красимир Дачев чрез своята служителка Мария Алфонсиева Братанова прехвърли без знанието и съгласието на законния им собственик 80% от акциите от капитала на „Свилоза“ АД в тайно учредено дружество собственост 100% на Красимир Дачев.

Акции на стойност 100 млн. щатски долара според индекса на БФБ, където Свилоза се е търгувала в този момент, са прехвърлени без каквито и да било документи, без актуално състояние, удостоверяващо представителната власт на прехвърлителя, без решение на органите на законния собственик, с едно хвърчащо пълномощно, при това издадено за съвсем друга цел  и в пълно нарушение на елементарните законови норми и бизнес стандарти, за цена от 1 ст. за акция, общо за 253 976.74 лв., които незабавно след превеждането им са изтеглени от сметките на дружеството от Мария Братанова и следите им се губят.

Цялата тази схема се оказва възможна благодарение на съучастниците на Красимир Дачев, а именно:

– Красимир Дачев – организатор и краен бенефициер по сделката, който отне  акции от законния им собственик на стойност  100 млн. щ.д. без да плати и стотинка;

– Александър Панев – близък сътрудник на Красимир Дачев, организирал прехвърлянето на акциите при инвестиционния посредник;

– Бенчмарк Финанс АД – инвестиционен посредник, осъществил транзакцията и регистрацията на договора за прехвърляне на акциите на БФБ и в Централен депозитар, без да провери има ли предварително решение на собственика на акциите за извършване на такава сделка, независимо от фрапиращото несъответствие на насрещните престации. Че Бенчмарк Финанс АД не е следвало да регистрира тази сделка се вижда и от приложеното писмо на Българската фондова борса, където са посочени и конкретните нарушения на закона от страна на инвестиционния посредник;

– Мария Братанова – пълномощник на АРУС Лтд. и служителка на „Свилоза“ по това време, подписала договора за прехвърляне на акциите по указания на  Красимир Дачев, без да уведоми принципала си за сделката и изтеглила обратно в брой платената цена 253 976.74 лв., подала към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието. 

– Росана Дачева – дъщеря на Красимир Дачев, подписала договора за покупко-продажба на акциите от името на новоучреденото от К.Дачев дружество АРУС АД, България.

– Михаил Колчев– изпълнителен директор на „Свилоза“, подал към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието.

– Албена Бадева – съпруга на юридическия консултант на „Свилоза“ Николай Бадев и учредител и миноритарен акционер в „А.Р.У.С“ АД, Свищов.

– Арменак Магърдич Халваджиян, представител на „НАРЕН“ ЕООД в Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД, участвал във вземането на решенията за разпродаване на предприятието с цел принуда мажоритарният акционер в „Свилоза“ да се откаже от акционерните си права в полза на Красимир Дачев.

– Михаил Друмев – член на първия СД на „А.Р.У.С“ АД през периода от учредяването му на 13.12.2007 г. до 23.07.2008 г.

Сред съучастниците на Красимир Дачев се откроява името на инвестиционния посредник  „Бенчмарк Финанс“ АД.

Участието на „Бенчмарк Финанс“ АД  в тази организирана схема е ключово, защото без негово участие сделката би била невъзможна, тъй като акции в публични дружесва задължително се продават чрез инвестиционен посредник. Оказва се, че „Бенчмарк Финанс“ АД не е просто един изпълнител и инструмент в ръцете на своя клиент Красимир Дачев, а е пряко ангажиран участник в схемата предвид следното:

1. През периода декември 2007 г.-април 2008 г. представители на „Бенчмарк Финанс“ АД подготвят заедно с близкия сътрудник на Красимир Дачев – Александър Стефанов Панев ЕГН 610224****, който има лични стари познанства със служители на „Бенчмарк Финанс“ АД, описаната по-горе тук схема за прехвърляне акциите на АРУС Лтд., САЩ от капитала на „Свилоза“ АД в собствената на Красимир Дачев компания „А.Р.У.С.“ АД.

2. Сделката разкрива съществени пороци, които са подробно описани в писмо на БФБ, а именно: Сделката е регистрирана от „Бенчмарк Финанс“ АД без актуално състояние удостоверяващо представителната власт на прехвърлителя, без решение на представляващия законния собственик за продажба на акциите, без решение на акционерите, въз основа на хвърчащо пълномощно, което въобще не е предназначено за тази сделка и въз основа на непроверени декларации на участниците за това, че ставало въпрос за вътрешна транзакция без промяна в структурата на собствеността и контрола.

3. Отделно от това се откроява фрапантното разминаване в датите на договора за покупко-продажба на акциите. Дъщерята на Красимир Дачев – Росана Дачева е подписала договора за покупко-продажба на акциите от капитала на „Свилоза“ АД от името на новоучреденото от Красимир Дачев дружество АРУС АД, България като купувач. Договорът е подписан с дата 18.12.2007 г., като в същото време е посочено, че Росана Дачева е подписала като пълномощник на АРУС АД с пълномощно от 11.01.2008 г.

Реклама

Всички тези фрапантни липси на документи, липса на валидно решение за продажба на акциите и фрапантни разминавания в датите на договора не правят впечатление на „Бенчмарк Финанс“ АД. Нещо повече. „Бенчмарк Финанс“ АД приема на доверие голословните твърдения на Красимир Дачев и неговите съучастници за свързаност и липса на реална промяна в собствеността и контрола в „Свилоза“ без да извърши проверка дали това голословно твърдение отговаря на фактите и обективната истина.

Кои са „Бенчмарк Финанс“ АД?

„Бенчмарк Финанс“ АД се рекламират като едни от най-старите и реномирани инвестиционни посредници на капиталовите пазари.

https://www.benchmark.bg/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81_456.html.

Точно затова обаче, не е възможно опитен инвестиционен посредник какъвто е „Бенчмарк Финанс“ АД, да „изповяда“ сделка с акции на публично дружество с пазарна цена 100 млн. щ.д. за цена от 0.01 лв. за акция, приемайки на доверие голословните твърдения за свързаност и липса на реална промяна в собствеността и контрола в „Свилоза“ без да извърши проверка дали това голословно твърдение отговаря на фактите и обективната истина, и при практически пълната липса на документи, решения на собственика и липсата на надлежна легитимация на пълномощника на продавача, въз основата само на едно хвърчащо пълномощно, антидатиран договор и непроверени декларации от страна на заинтересованите лица.

Единственото възможно обяснение е едно: КОРУПЦИЯ и съучастие в ОПГ!

След като прокуратурата погна КФН за съучастничество и чадър над аферите на Красимир Дачев, както Narod.bg вече писа, време е прокуратурата да се поинтересува и от „Бенчмарк Финанс“ АД, в това число като извърши разследване на следните въпроси:

1. Кога Красимир Дачев ангажира „Бенчмарк Финанс“ АД с подготовката и изпълнението на тази схема за кражба на акциите от капитала на „Свилоза“?

2. Кой и как убеди инвестиционния посредник Бенчмарк Финанс АД да изпълни сделката при наличието на всички посочени тук закононарушения и пороци?

3. Какво получи „Бенчмарк Финанс“ АД за „изповядването“ на сделката с всички посочени тук пороци, декларирани ли са получените суми и платени ли дължимите данъци?

4. Предоставена ли е била на „Бенчмарк Финанс“ АД неследваща се финансова облага и ако да, от кого, кога, как и в какъв размер? Въпросът тук и риторичен, защото няма човек със здрав разум, който да повярва, че подобна сделка е извършена срещу обикновена такса от 2-3000 лв. от страна на инвестиционния посредник.

5. Какво всъщност е „Бенчмарк Финанс“ АД? Инвестиционен посредник или корупционен посредник, участнвик в ОПГ, или и трите в едно?

Компетентните органи може да зададат и други въпроси, а може и да открият и други подобни интересни сделки.

Въпросите може да се зададат на следните лица:

Членове на настоящия Съвет на директорите:

Любомир Николаев Бояджиев

Деница Божидарова Панайотова-Христова

Петър Николаев Кръстев

Владимир Иванов Велинов

Христо Славов Петков

Членове на Съвета на директорите към датата на регистриране на кражбата 08.04.2008 г.:

Любомир Николаев Бояджиев

Веселин Димитров Генчев

Христо Вангелов Карамфилов

Република България днес не е държавата от 2007-2008 г. През изминалия период страната ни извървя дълъг път на модернизация, утвърждаване на върховенството на правото и скъсване с порочни практики от близкото минало, и бизнесмени като Красимир Дачев вече нямат място в обществения живот на съвременна България, както и всички негови съучастници било на лично, служебно или институционално ниво.

Ние вярваме, че рано или късно всички противозаконни действия/бездействия, увредили правата и законните интереси на трети лица, както и обществения интерес, ще бъдат надлежно санкционирани съгласно закона. От нас зависи дали да живеем и работим в миналото от 2007-2008 г., с всички отречени днес бизнес практики и бизнесмени, или в съвременна България.

1 Коментар

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.