Триковете на ГЕРБ: Пробита фирма със 7 нарушения лапна 1 млн. в Шумен

1 11 095

„Фирма със 7 наказателни постановления спечели милионна поръчка на община Шумен“. Това е заглавие на публикация в „За истината“ от декември 2021 г., от която стана ясно как комисия на община Шумен, управлявана от ГЕРБ кмета Любомир Христов, дава обществена поръчка за над 2 милиона лева на местно дружество, което има наложени 7 наказателни постановления по Кодекса на труда за липса на трудови договори с работниците. Такива нарушения, според Закона за обществените поръчки, са абсолютно основание за отстраняването на който и да е кандидат.

Вместо да отстрани дружеството с проблемна история, общинската комисия отстранява от конкурса други две фирми с чисти досиета, които са декласирани още на етап „технически предложения“. Така до финала е допуснат само един участник – компанията със седемте нарушения, която, естествено, печели търга в качеството си на „единственият кандидат“.

Това е Летният театър в Шумен…

Поръчката е за ремонт на Летния театър в Шумен на стойност малко над 2 млн. лв., а победителят е „С-М Строй“ ЕООД.

Година по-късно историята се повтаря, само нарушенията на компанията вече са нараснали на 8. Иначе „С-М Строй“ ЕООД пак безпроблемно печели поръчка от община Шумен. Този път процедурата дори е улеснена и поръчката се дава не чрез търг, а чрез пряко договаряне.

Поредният обект за избраната компания

Сега спечеленият обект е Домът за мъже с умствена изостаналост в шуменското село Лозево, който трябва да се ремонтира и разшири по проект по ОП „Региони в растеж“ на стойност 996 000 лв.

За тази поръчка, обявена от община Шумен, „С-М Строй“ участва в консорциума ДЗЗД „Инженеринг 2022“ с друга компания – „Нова линия – арх. Аврамов“ ЕООД. От протоколите на конкурсната комисия става ясно, че водещият партньор е именно „С-М Строй“, който ще изпълнява строително-монтажните работи, а другият участник в обединението ще отговаря за проектирането и упражняването на авторския надзор.

Изпълнителите дават цена, почти равна на прогнозната – 992 000 лв., и посочват срок от 118 календарни дни за завършване на строителството.

Обществената поръчка за ремонт на социалното заведение в с. Лозево беше обявена още преди две години, но се забави заради обжалвания на участници и отказ на изпълнители. Това даде основание на общинската администрация да обяви нова процедура чрез пряко договаряне (по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП): „Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи“

За разлика от предшестващото двегодишно бавене, сега процедурата беше финализирана само за месец в края на 2022 г. – обявата за възлагане на поръчката с пряко договаряне беше публикувана на сайта на община Шумен на 11 ноември /петък/, а решението за избор на изпълнител беше оповестено на 21 декември.

Кой взема решенията

По обявената процедура за пряко договаряне работи тричленна комисия от трима служители на община Шумен – старши юрисконсулт, финансов контрольор и главен експерт. На 22 ноември 2022 г. комисията разглежда офертата на поканеното от общината сдружение ДЗЗД „Инженеринг 2022“ и прави проверка на двете фирми в него.

Както и преди година, общинската комисия отново установява, че водещият партньор в обединението – „С-М Строй“ ЕООД, има нарушения в областта на трудовото право. Този път дружеството има не 7, а 8 наказателни постановления, посочва в протокола си тръжната комисия. Наложените санкции са потвърдени и от Районния съд в Шумен, пред който компанията е обжалвала актовете на трудовата инспекция.

„Седем от представените наказателни постановления са наложени за нарушение на разпоредбите на Кодекса на труда (чл. 62, ал. 1 от -за липса на трудови договори, б.р.). Наличието на това обстоятелство е основание за отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП“, протоколно отбелязва комисията. Тя обаче веднага приема, че компанията е надеждна, тъй като междувременно е платила наложените глоби.

„Комисията установи, че „С-М СТРОЙ” ЕООД е предприел такива вътрешни организационни мерки, които да гарантират недопускане до обектите на лица без сключен валиден трудов договор. Комисията извърши проверка в регистрите на Главна инспекция по труда и установи, че „С-М СТРОЙ” ЕООД не е допускало други нарушения на трудовото законодателство, от което може да се направи извод, че същият е предприел мерки, които възпрепятстват извършването на нови нарушения. Представените документи доказват надеждността на „С-М СТРОЙ” ЕООД и консорциума като цяло“, пише в заключение общинската комисия

И един обект е „професионален опит“

Преди година „С-М Строй” ЕООД имаше затруднения не само заради наложените глоби, а и при доказване на професионалния си опит. Тогава комисията установи, че „С-М Строй” има само една изпълнена поръчка, сходна с дейността от конкурса, при това обектът не е бил завършен. Т.е. кандидатът трудно можеше да покрие и изискването за професионален опит, което разбира се, не му попречи да спечели общинската поръчка.

Реклама

Сега подобен проблем няма, тъй като дружеството е посочило един завършен обект и това според комисията е напълно достатъчно. „С-М Строй“ прилага Удостоверение за добро изпълнение, издадено от община Велики Преслав и въз основа на този документ шуменските общински служители приемат единодушно, че компанията покрива критериите за професионален опит.

Поканеният от общината консорциум ДЗЗД „Инженеринг 2022“ е дал ценово предложение за ремонта на дома в с. Лозево почти равно на обявената прогнозна стойност. Фирмите дават оферта за 827 хил. лв. без ДДС, която включва следните дейности: 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ и осъществяване на авторски надзор за общо 36 950 лв. ( от тях 27.3 хил. лв. са инвестиционен проект и 9.7 хил. лв. за авторски надзор) и 2. Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на работния проект – 790 хил. лв.

Протоколите на общинската комисия са одобрени от зам. кмета по строителство инж. Боян Тодоров, който е подписал и заповед за избора на изпълнител на обекта в с. Лозево. А той пък е подчинен на кого? На кмета от ГЕРБ, естествено…

А Летният театър още не е готов

Междувременно Летният театър – първият общински обект на „С-М Строй”, все още не е готов, макар че същият зам. кмет Боян Тодоров прогнозираше обектът да бъде ремонтиран до края на 2022 г. „По договор строителството ще продължи 200 дни, така че в края на годината ще имаме завършен и хубав летен театър”, заяви Боян Тодоров пред журналисти в началото на февруари 2022 г., когато даде специален брифинг за старта на проекта, спечелен от „С-М Строй”

Дейностите по реконструкцията на Летния театър включват цялостен ремонт на сградата – изграждане на нова амфитеатрална трибуна с 5 сектора за зрителите и капацитет от 900 места, основен ремонт на съществуващата козирка, възстановяване на двете осветителни кули и разрушената ограда на съоръжението. По проекта трябва да се ремонтират помещенията под сцената, съблекалните, гримьорните, сервизните помещения, касите, да се изградят подходи за инвалиди. Около Летния театър трябва да се възстановят всички подходи и да се запази съществуващото озеленяване.

Този проект беше за малко над 2 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ е в размер на 1,4 млн. лв., а останалите средства са чрез кредит от община Шумен.

Вместо готов театър – още пари от общината

Вместо „завършен и хубав Летен театър“, какъвто обеща зам. кметът Тодоров, в края на годината шуменци получиха искане за още пари. На последната за 2022 г. сесия кметът на Шумен Любомир Христов поиска да се увеличат с 50 % средствата за ремонтите на Младежкия дом и на Летния театър. Мотивът на Христов беше, че „в хода на изпълнение на проектите се е появила необходимост за съфинансиране на дейности, които не са заложени в проекта и бюджета на съответният обект“.

Договорът за Младежкия дом е на стойност 2,315 млн. лв., а този за Летния театър – 2,028 млн. лв. След като съветниците одобриха искането на кмета, ремонтите на двата обекта ще поскъпнат с общо 2,171 млн. лв. Средствата ще бъдат заложени в бюджета на община Шумен за 2023 г.

Така изпълнителят на ремонта на Летния театър – „С-М Строй”, ще получи още 1 млн. лв. за довършването на обекта. А общински съветници прогнозират, че същата схема ще бъде приложена и с дома в с. Лозево. „Общината вероятно ще трябва да дофинансира и този ремонт, защото проектът е отпреди 2 години. Но доколко го е „изяла“ инфлацията, колко се е оскъпил обектът и защо изпълнителят се наема да го прави за тези пари, ние не знаем.

И вероятно това ще бъде стоварено като проблем на следващия кмет и следващия общински съвет, които ще трябва да разплащат стари договори. Както и да изплащат кредитите, взети от сегашните управници“, коментират местни парламентаристи.

В отговор на зададените въпроси от общинската администрация в Шумен обясняват, че са избрали посоченото дружество, защото не е имало други кандидати.

„Действително „С-М строй“ ЕООД има наложени наказания за нарушения на трудовото законодателство, но е видно от протоколите, че в резултат от работата на оценителната комисия участникът е предприел мерки за отстраняване на допуснатите пропуски, пише в отговорите на общината. Мерките са одобрени от комисията, съответно от Възложителя, тъй като участникът е доказал наличието на гаранции за неговата надеждност“.

Отделно от това, стойността на поръчката е определена, съгласно бюджета на проекта. Инфлацията в строителството и запазването на прогнозната стойност като размер, за съжаление, действа разубеждаващо на потенциалните участници.

В първоначалната обществена поръчка не постъпиха оферти от други участници. Поради това, в договарянето бе поканен единственият участник, проявил интерес за реализиране на обекта. Дали участникът, избран за изпълнител ще се вмести или не в срока, предложен от него, не може да се прецени в хода на процедурата“.

Всъщност, при обявяването на обществената поръчка през лятото на 2019 г. имаше цели 8 кандидати, но тогава общината отхвърли всички оферти с мотива, че не отговарят на критериите. Решението на тръжната комисия беше публикувано непосредствено преди местните избори през 2019-та и в протоколите се посочва, че „след разглеждане на техническите предложения на осемте фирми, нито едно не отговаря на условията за представяне, определени в документацията на обществената поръчка“.

След няколко обжалвания от участниците, през 2021 г. община Шумен обяви нова обществена поръчка и отново я прекрати, като пак постанови, че „нито едно от техническите предложения на 4-те кандидати не отговаря на изискванията“

През юли 2021 г. общината най-после избра изпълнител, като този път процедурата беше с пряко договаряне, за което бяха поканени три фирми. За изпълнител беше избрана софийската фирма „Сити билд студио“ ООД. Ценовата й оферта беше за 826,6 хил. лв. без ДДС, включително изготвяне на работен проект, авторски надзор и строителство, а срокът за изпълнение беше 89 календарни дни.

Договорът с тази фирма обаче също се провали и през лятото на 2022 г. община Шумен отново обяви обществена поръчка за строител на дома в Лозево. Едва при този търг липсваха кандидати заради инфлацията. Община Шумен подписа договора за ремонта на дома още в началото на 2019 г., а крайният срок за изпълнението беше януари 2021 г.

Заради провалените търгове и обжалванията общината няколко пъти получи от Управляващия орган на програмата удължаване на сроковете за реализация на проекта, но параметрите на заданието останаха в първоначалния вариант – 830 хил. лв. без ДДС.

1 Коментар
 1. ✠Севастократ Бокодер от Арбанаси: tiny.cc/gf33vz казва

  ☞⚡Oт 78 гoдини България е под жидo-милиционеро-циганско ИГО, цигaнитe и милициoнepитe гpабят и избивaт нapoдa нa Бългapия⚡!: tiny.cc/zc7wuz

  ➤⚡Bcичkи зaдyнaйckи пapтии ca пpoдykт нa KПCC-БKП и KГБ-ДC!⚡: tiny.cc/wewyuz

  ☞⚡Bcичkи oблeчeни във влacт дo eдин, cа дeцa нa xopa oт Дъpжaвнa cигypнocт, бeз изkлючeния.⚡: tiny.cc/yrb3vz

  ☞⚡Бoko и Пъпeшa 12 гoдини cъбиpaxa KOМПPOМAТИ c цeцoмoбилитe и ceгa дъpжaт ВCИЧKИ чpeз koмпpoмaтите и гeшeфтypaтa!⚡: tiny.cc/7hc1vz

  ☞⚡Дoлy мaфиятa⚡!: tiny.cc/abx1vz
  ☞⚡Дoлy Бългaроубиецa Цигaн-Бoko-Гoмнoтo oт ceлo Xepakoвo⚡: tiny.cc/9gk2vz

  ☀️❤️Maлko xopa ce ocмeлявaт дa kaжaт иcтинатa зa Бългaроубиецa Цигaн-Бoko-Гoмнoтo oт ceлo Xepakoвo!❤️☀️: tiny.cc/cgk2vz

  ☞☠️☠️☠️Цигaн-Бoko-Гoмнoтo e пcиxoпaт cepиeн-изнacилвaч и cepиeн-yбиeц!!!☠️☠️☠️: tiny.cc/6fk2vz

  ☞☠️Цигaн-Бoko-Гoмнoтo пpaщa джeлaти oт cлyжбитe нa вcekи koйтo гo kpитиkyвa!☠️: tiny.cc/cfk2vz
  ☞☠️Изпитaнo нa coбствeн гpъб!☠️
  ☞☠️Oт oпит дa мe избyтaт в пpoпacт зaeднo c koлaтa ми в Бългapия, дo cнaйпepиcтkи kypшyми, нoжapckи aтakи, oтpoвитeли и пocтoяннo oблъчвaнe нa жилищeтo ми c eлekтpoмагнитни импyлcи и виcokoчecтoтeн звyk, тyк във Bиeнa.☠️

  ☞⚡Пpoчeтeте зa Teoдopa Лeoнидoвa, koятo paзkaзвa kak e билa зaбpeмeнeнa oт Цигaн-Бoko-Гoмнoтo и kak e билa cиcтeмнo изнacилвaнa и тopмoзeнa oт нeгo.⚡: 1u.fi/zYfwQ

  ➤⚡☮️⚡☮️⚡☮️Eтo и линk kъм 15-минyтнoтo kлипчe c Teoдopa Лeoнидoвa, kъдeтo тя kaзвa шokиpaщи нeщa зa ypoдa Бoйkо Meтoдиeв Бoриcoв, и дpyги мнoгo cъщeствeнни нeщa!☮️⚡☮️⚡☮️⚡: tiny.cc/l6h2vz

  ➤⚡⚡⚡Aлekcандъp Aтaнacoв: «Бoйkо Бopиcoв ми пpeдлoжи дa yбия Hиkoлaй Heйчeв!», дaвaм линк kъм 27-мaтa минyтa, kъдeтo cтaвa дyмa зa ЯДEНEТO НA ДEЦA! ⚡⚡⚡: tiny.cc/6ec1vz

  ➤⚡Бизнecмeнът Beceлин Дeнkoв: Бяx oтвлeчeн пo пopъчka нa Бoйko Meтoдиeв Бopиcoв!⚡: 350.my/BcnqinYI

  ☞⚡БГ-Дeпyтaт=CВOДНИK, БAНДИT и ПPECТЪПНИK!:
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Дeпyтaтa-пpecтъпниk Злaтaн Злaтaнoв oт Bъзpaждaнe⚡: tiny.cc/ffd3vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Плeшивaтa Злaтka, Kpиcтиян-Maнekeнa, Mapшaлa, Koпeйkин – бaндaтa зa ckиминг ycтpoйcтвa “Изpaждaнe“⚡: tiny.cc/sixzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пeдoфилитe Бoko, Дoгaн и ocтaнaлитe, и cвoдницитe oт HCO, koитo им вoдят 10-12 гoдишни мoмичeнцa⚡: tiny.cc/6ek2vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Жepтвитe нa Tpaфиk⚡: tiny.cc/az70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Изнacилвaчитe-бakшиши-тakcимeтpoви-шoфьopи, koитo cтaнaxa Myтpи⚡: tiny.cc/0lwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Цигaнckaтa пpecтъпнocт в Бългapия⚡: tiny.cc/blwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Нeпълнoлeтнитe пpocтитyтkи в Eвpoпa и Бългapия⚡: tiny.cc/elwyuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Toшko Aмepиkaнeцa и цигaнckитe cвoдници⚡: tiny.cc/jeayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Maзнaтa Macтия Cepгeй Cтaнишeв⚡: tiny.cc/tz70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Toшo-Cвoдниka, Mитьo и Taпaтa⚡: tiny.cc/1gayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пeтko Д●E●Б●E●Л●И●Я cтaнa oт пoлицaй, бaндит и pekeтьop⚡: tiny.cc/kfayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Bицe Пpeзидeнтa Илиянa Йoтoвa⚡: tiny.cc/jz70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пpeзидeнтa Pyмeн Paдeв и вcичkи kpaдливи пoлитици⚡: tiny.cc/4f90vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Бeзчинcтвaтa нa Бoйko Бopиcoв⚡: tiny.cc/deazuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Kpaдливaтa Cвиня Kapakaчaнoв⚡: tiny.cc/sdv0vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Бeзчинcтвaтa нa Бoйko Бopиcoв⚡: tiny.cc/deazuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Maджo, Maцoлa, Бoйko Бopиcoв и Mapгинитe⚡: tiny.cc/uk82vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Гoшo Eнчeв-Kyция-Дявoл, Toшo-Aлapмaтa и Mилeн-Kpaдeцa – oбиpи нa TИP-oвe⚡: tiny.cc/6hayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Mилeн-Пcиxoтo, Ивo-Kpaвaтa и Пaци-Дeлтaтa⚡: tiny.cc/pgayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Гpyпиpoвkaтa ФOPC-92⚡: tiny.cc/ueayuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Мapшaлa-Kpacимиp Cтoйkoв, Пpecтъпнocт и Пoлитиka⚡: tiny.cc/bklzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Жaни Cвиpчeв и Импepиятa мy⚡: tiny.cc/eklzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пpecтъпницитe ce нaмъkнaxa в нapoднoтo cъбpaниe нa Бългapия: tiny.cc/9z70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Пapлaмeнтa дoм нa пpecтъпници⚡: tiny.cc/vy70vz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Beнциcлaв Aнгeлoв-Чиkaгoтo и Kocтaдин Kocтaдинoв-Koпeйkин⚡: tiny.cc/4cnzuz
  ➤⚡Koльo Kитaeцa: Yбиeцът Axмeд Дoгaн⚡: tiny.cc/1m01vz

  ☞⚡Канибала Боко-Българоубиеца е заплашвал бизнесмен, че жена му и децата му дори няма да разберат как ядат неговото месо.⚡: 350.my/eRl5xSJN

  ☞⚡Moeтo мнeниe e, чe изнасилваните и тоpмозени момичета от Бoko-Гoмнoтo cа cтoтици, yбититe xopa пo пopъчkи нa Бoko-Гoмнoтo cа cтoтици, a пpoдaдeнитe от Бoko-Бaндититe в poбcтвo мoмичeтa ca xиляди!⚡: tiny.cc/hhc1vz

  ☞⚡Канибалa Бoкo-Tиквaта oт Бaнkя, контролира вноса и пласмента на дрoга в цяла България!⚡: tiny.cc/3d33vz
  ☞⚡ Рaзни бoклyци кaто Mимa Aнaлa, бившa Mитьo Oчитe, cа прocтo шecтaци oт cрeднo нивo!⚡: tiny.cc/zd33vz
  ☞☠️Koпeлдaците от мoтopизиpaният пoлицeйckи-oтpяд «CИГMA», kоитo нeмoгaт дa бъдaт cпиpaни и пpoвepявaни oт ниkoгo, paзнacят нapкoтицитe и пapитe мeжду дилъpитe нa eдpo!☠️: tiny.cc/bbx1vz
  ☞Cxeмaтa c kokaинa – cпeц-cлyжбитe kaтo kypиepckи cлyжби, Kъckeт-Гeшeв – пocpeщaч!: tuit.cat/p6m6t

  ☞⚡БOП – Бaнда Oрганизирани Преcтъпници занимаваща се с отвличaне, изнудване и убийcтва на българи, рекет и сплашване, контрол над пазара на дрoга и прoститутки посредством изграждане на мрежа от дилъри и cводници, прокарване на канали за трaфик на нaркотици, oръжие и трупни дoнори, предимно дeца.: tiny.cc/3ugwuz

  ☞⚡Oтряд за нaкaзателни пoръчки на мaфиятa – бългaрcкaта ГEШEФTУPA!⚡: tiny.cc/sd33vz

  ➤⚡Maфиятa в Бългapия, тoвa e пoлициятa, ДAHC, БOП и HCO!⚡: tiny.cc/atgwuz

  ➤☠️⚡ДПС е името на българската мафия!⚡☠️: tiny.cc/vx42vz

  ☞☠️⚡Eдинcтвeнo и caмo НAPoДEН пyбличeн ЛИHЧ и БECИЛO, щe cпacят Бългapия и бългapcкият народ от CATAНATA Боко-Бългaроубиецa от ceлo Xepakoвo!⚡☠️: tiny.cc/56t1vz
  ☞☠️Бeлeзници и 3ATBOP зa Изeдницитe-Фeoдaли-Бългapoyбийци и ВPАГОВЕ нa Бългapия и нa бългapckият нapoд☠️!: tiny.cc/2y42vz

  ☞☠️Турчеещите се мангали-българомразци и сводници HA-KOЛ!☠️: tiny.cc/4y42vz

  ☞☠️ЛИHЧ и Пyблични Ekзekyции нa бългapoyбийцитe oт ДC-Милициoнepo-AБпФK-Koтилoтo!☠️: tiny.cc/6y42vz

  ☞☠️Всички зaптиeтa и cвoдници в морги и крематориуми!☠️: tiny.cc/hwczuz
  ☞☠️KYPBИTE от ДAНC, KOПEЛДAЦИTЕ от БOП, ДЖEЛAТИТE oт COБТ и ГAВAЗИTE от YБO нa ЧEHГEЛA!☠️: tiny.cc/b4dzuz

  ➤☠️⚡Цялото милиционер-жидо-цигaн-ДС-АБпФК-котило, съсипало животите на милиони българи, до крак в трaпа и отгоре с булдозерите!⚡☠️: tiny.cc/zp6zuz

  ➤❤️Време Разделно 1987: ♦Eпизoд пъpви – «Зaплaxaтa» – cyбтитиpи: бългapckи, pyckи и aнглийckи☀️: tiny.cc/3uw1vz
  ➤❤️Време Разделно 1987: ♦♦Eпизoд втopи – «Нacилиeтo» – cyбтитиpи: бългapckи, pyckи и aнглийckи☀️: tiny.cc/4uw1vz

  ➤❤️Кoзият рoг 1971☀️: tiny.cc/dtw1vz

  ➤❤️Пoд Игoто 1952☀️: tiny.cc/htw1vz

  ➤❤️Васил Левски-ТВ Театър☀️: tiny.cc/hxw1vz

  ➤☀️❤️Даваш ли даваш Балканджи Йово❤️☀️: tiny.cc/iewyuz

  ➤☀️❤️Кой уши байрака❤️☀️: tiny.cc/newyuz

  ➤☀️❤️Шyми, шyми явope❤️☀️: tiny.cc/z2h0vz

  ➤☀️❤️Ako yмpa ил зaгинa❤️☀️: tiny.cc/13h0vz

  ☀️❤️Бог да пази Бългapия и БЪЛГAPИТE.❤️☀️: tiny.cc/qewyuz

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.