Криза ли? Кабинетът раздаде 1 милиард – ето щастливците

0 10 597

Кабинетът раздаде 1 млрд. лв. на последното си правителствено заседание за тази година.

Ето и за какво се разпределят парите:

Министерският съвет одобри проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер над 2,04 милиона лева, реши правителството. 

Правителството е одобрило проект на решение за одобряване на проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на три сертифицирани инвестиционни проекта по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, съобщават от Министерския съвет.

Средствата са до 2,42 млн. лв. за периода 2023-2034 г. Те са за частично възстановяване на направените от инвеститорите задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на три сертифицирани инвестиционни проекта.

Проектите са за създаване на ново предприятие на територията на Русе, както и за диверсификация на дейността на съществуващи предприятия в района на столицата, като се планира разкриването на 480 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 4,03 млн. лв. Проектите се осъществяват във високотехнологични дейности от сектора на услугите и производството. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко пет години, добавят от МС.

Проектите на дружествата се изпълняват както следва: Бадер България КД в Русе, БИК Сървисис София ЕООД в София, Шварц Глобал Сървисис България ЕООД в София.

Над 4,5 млн. лв. се отпускат за образователните медиатори

Правителството прие постановление, с което отпуска 4 501 365 лв. за изплащане на възнагражденията на образователните медиатори и социалните работници в общинските училища.

Пропускателен режим в Нова Загора: Медиатори обясняват извънредните мерки с мегафон

Причината е, че жителите на квартала са по-слабо образовани и не се информират от медиите

Съгласно условията на актуализираната Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ средствата ще се предоставят на общините и са осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Чрез постановлението се осигуряват средства за назначените образователни медиатори и социални работници за финансиране на възнагражденията им до 30 юни 2023 г.

13 млн. лв. се отпускат на Министерството на спорта

Министерският съвет проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговски дружества и проект на решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Сердика спортни имоти“ ЕАД, „Национална спортна база“ ЕАД и „Академика 2011“ ЕАД.

С предоставените на Министерството на младежта и спорта средства в общ размер 13 000 000 лв. ще се увеличи капиталът на три търговски дружества, в които министърът на младежта и спорта упражнява правата на държавата като едноличен собственик: „Сердика спортни имоти“ ЕАД, „Национална спортна база“ ЕАД и „Академика 2011“ ЕАД.

1,6 млн. лв. се отпускат на БНР

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 1 660 000 лева по бюджета на Българското национално радио за 2022 г. Допълнителните средства се осигуряват за обезпечаване на дейности за постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи и повишаване нивото на киберсигурност за подсигуряване непрекъсваемостта на програмата в Българското национално радио.

Основната цел на предлагания проект на постановление е придобиване на дълготрайни активи и осигуряване на високо ниво на защита на информационната и комуникационната инфраструктура.

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 година.

Още над 1 млн. лв. се отпускат за българските неделни училища в чужбина

Правителството отпусна 1 130 566 лв. допълнително за българските неделни училища зад граница.

През учебната 2022-2023 година броят на неделните училища е 257, като в тях се обучават общо 25 364 деца ученици. От тях 3 690 деца са в подготвителни групи, 21 677 са ученици от 1. до 12. клас, а 368 са кандидат-студенти.

Нарастващият брой на учениците и училищата в чужбина е причина за увеличаването на размера на първоначално предвиденото финансиране от 12,5 млн. лева.

Ръстът на учениците през настоящата учебна година спрямо предходната е 2 416, а на българските неделни училища – 12.

Близо 2 млн. лв. се дават за преодоляване на последиците от бедствия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел И, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 1 936 790 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения.

Над 2 млн. лева за модерна библиотека в УНСС

Правителството предоставя 1 940 000 лева на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за модернизация на университетската библиотека.

В момента библиотеката е разположена в крило от сградата на УНСС, а помещенията й се нуждаят от спешно обновяване и реорганизация. Библиотечните единици са подредени на стелажи, които са морално остарели и не отговарят на съвременните изисквания за функционалност. Липсват кътове за социална комуникация. Мястото за обслужващите гишета е малко и поради това са нефункционални. Няма подходящо място за провеждане на групови занимания на студенти. Хранилищата за книги са под кота „0“ и се нуждаят от основен ремонт, защото са перманентно наводнени.

С предоставените средства се предвижда да бъде изграден съвременен център за информация и знания, като се предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели.

Университетската библиотека ще стане база за развитието на научно­изследователската дейност не само чрез богати библиотечни колекции, но и чрез осигуряване на отдалечен достъп до световни научно-информационни бази данни. Тя ще бъде и място за съвременна комуникация и развитие на научна дейност между преподаватели и служители чрез работа в малки, средни и големи групи.

Още над 2 млн. лева се отпускат за образование

Правителството отпусна 1 991 433 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По програма „Мотивирани учители и квалификация“ се отпускат 9280 лева за обучение на новоназначени учители и 14 320 лв. за подготовка на педагогически специалисти за включването им в образователно-възпитателния процес в училища, в които преобладават деца от уязвими групи.

С 13 000 лева се финансират партньорства между български училища и неделни училища зад граница в рамките на НП „Роден език и култура зад граница“.

За профилактика на педагогическите специалисти се отпускат 1 277 лв., а за рехабилитация – 89 830 лева.

Реклама

За подкрепа на образователните медиатори и социалните работници се дават 1 863 726 лв.

Допълнителни 79 572 лв. са предназначени за финансиране на институции, които са включени в актуализираните списъци на защитени детски градини и училища.

С близо 4 млн. лв. се увеличава акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“

Министерският съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД, гр. София да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 812 800 лв. с цел покриване на оперативните разходи за 2022 г. на Суперкомпютър Discoverer (PetaSC – Bulgaria). Увеличението на капитала ще се състои с решение на Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД.

Източник на средствата за увеличението са предоставените по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. за придобиване на дялови акции за увеличение на капитала и капиталовите резерви. С Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 25.02.2022 г., министърът на иновациите и растежа е определен за орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД.

300 хил. лв. са одобрени за болницата за рехабилитация в село Нареченски бани

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани.

С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на 300 000 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2022 г. да се увеличи капиталът на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на неотложни ремонтни дейности на болничната сграда и закупуване на медицинска апаратура за лечебната база на дружеството в с. Нареченски бани.

Повече пари и за болницата за рехабилитация във Велинград

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация – ВИТА“ ЕООД във Велинград.

С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на 1 339 000 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2022 г. да се увеличи капиталът на „Специализирана болница за рехабилитация – ВИТА“ ЕООД Велинград. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на неотложни ремонтни дейности в двете лечебни бази на дружеството в Велинград и Поморие.

500 хил. лв. са одобрени по бюджета на МВнР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2022 г. в размер на 500 000 лв. за подпомагане на българската общност в Република Молдова.

Средствата ще бъдат използвани за предоставяне на еднократна помощ в размер на 100 лв. за 5000 семейства в тежко социално положение в средите на българската общност в Република Молдова. Финансовата подкрепа ще допринесе за преодоляването на влошеното социално-икономическо положение на нашите сънародници в Молдова в контекста на нарушените вериги за доставка, остър недостиг на горива и електроенергия, повишена инфлация в страната в контекста на продължаващата война на Русия в съседна Украйна.

Оказването на безвъзмездна финансова подкрепа от Република България за нуждаещите се семейства от български произход в условията на предстоящ тежък зимен сезон е част от целенасочените усилия на българската държава за защита и отстояване на интересите на българските общности зад граница, при спазване на местното законодателство и нормите на международното право.

10 млн. лв. са одобрени за техническа подготовка за приемане на еврото

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. Средствата, които са в размер на 10 000 000 лв., се осигуряват за финансово обезпечаване на процеса по техническата подготовка за въвеждането на еврото в страната ни, както и на комуникационните дейности, свързани с този процес.

Това е в контекста на изпълнението на решението на Народното събрание, прието на 27 октомври 2022 г., с което се задължава Министерският съвет, в координация с Българската народна банка, да ускори консултациите и преговорите с европейските институции за приемане на еврото от 1 януари 2024 г. За целта следва да се извършат дейности, свързани с предварителната техническа подготовка на страната за гладкото и успешно преминаване от лева към евро, както и за информирането на обществеността за процеса на присъединяване към еврозоната. С днешното постановление изпълнението на тези дейности се обезпечава с финансов ресурс.

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.

15 млн. лв. се отпускат за МБАЛ “Лозенец”

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София.

С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 15 000 000 лв. за увеличаване на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД в София.

Кабинетът отпусна още 54 млн. лв. за медиците на първа линия

Освен това за COVID тестове ще се осигурят още 40 млн. лв.

С Решението държавата увеличава капиталът на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София чрез парична вноска в размер на 15 000 000 лв. Средствата от увеличението ще се използват за погасяване на кредит към „Българска банка за развитие“ ЕАД.

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е лечебно заведение – търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.

Погасяването на кредита ще повлияе позитивно върху финансовото състояние на болницата и дейността й, като отпаднат разходите за вноски и лихви, както и отделянето на средства в резервна сметка. В резултат на това дружеството ще има възможност да се справя с нарастващите цени на електроенергията и консумативите, необходими за функционирането на лечебното заведение. Отпадането на ангажимента по кредита ще увеличи възможностите за реализиране на инвестиционни намерения, свързани пряко с предмета на дейност.

С друго правителствено постановление са одобрени промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество, като също така е прието решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, чрез парична вноска в размер на 3 818 237 лева с ДДС. Паричната вноска ще се разходва за непредвидени строително-монтажни работи, възникнали в хода на изграждането на новия болничен блок на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” – Ямбол“. Изпълнението на тези СМР е задължително, като в противен случай обектът не може да бъде въведен в експлоатация.

Над 37 млн. лв. се отпускат допълнително за бежанците  

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер на 37 620 000 лв.

С приемането на акта бе обезпечено и осигурено финансираното за изпълнението на Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна с период на действие 24 февруари до 31 май 2022 г. и „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, която е с период на действие от 1 юни 2022 г. до 24 февруари 2023 г.

СОС отпусна 300 хил. лв. за пристигащи от Украйна

По думите на Фандъкова сме свидетели на безпрецедентен военен конфликт

Осигуряването на средствата е за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2022 г., съгласно чл. 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022, като за извършването на плащанията може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на туризма. Средствата в размер на 37 620 000 лв. не могат да бъдат използвани за разходи, използвани за поемането на нови ангажименти и нови задължения за разходи за други цели.

Над 650 хил. лв. са одобрени по общински бюджети

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 650 809 лева.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури компенсиране на разходите за месец ноември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Средствата се предоставят във връзка с приетите по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 и т. 12.1, и ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година разходи по централния бюджет за 2022 г.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.