Задължителното предучилищно образование на четиригодишните – гаранция за успех в училище

0 1 091

В ОУ „Васил Левски“ – Плевен, се гордеят, че са едно от най-старите училища у нас с патрон Апостола на свободата. Създадено е преди 160 години от съратник на Дякона, когато той е още жив. Името му е Ради Иванов – Русчуклията, който денем учи децата, нощем ходи на тайни сбирки в Ловеч. След смъртта на Левски по негово предложение училището е преименувано от Горно плевенско училище на училище „Васил Левски“. Училището е носител на ордена „Кирил и Методий“, първа степен. Тук се работи по четири национални програми, по два европроекта, има 6 групи за занимания по интереси, пише „Аз Буки“.

В основното училище няма подготвителни групи. Но целият педагогически екип е наясно с предимствата на задължителното предучилищно образование.

„Следя по медиите дискусията за задължително образование и на 4-годишните – казва Таня Тонева, директор на училището. – Категорично подкрепям идеята по много причини. Една от тях е обстоятелството, че в началните класове не е предвидена възможност да се повтаря, и децата от уязвими групи по-трудно се интегрират. Идеята за ранна предучилищна подготовка е неделима част от превенцията на отпадането от училище. В ОУ „Васил Левски“ децата на 100% са на целодневно обучение. Ползваме всички инструменти, които ни дава Наредбата за приобщаващото обучение, за занимания по интереси. Имаме обучителни групи по проекта „Подкрепа за успех“, както и групи по проекта „Образование за утрешния ден“ – и двата финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Ползваме всички възможности да създаваме интерес и мотивация у децата и да ги задържаме в училище.“

Директорката е категорична, че учителите от начален етап имат наблюдения след въвеждане на задължително предучилищно образование на
5 – и 6-годишните – нивото на подготвеност е съвсем различно. При входните нива дори се „разпознава“ почеркът на отделните детски градини, от които идват първокласниците.

„В детските градини все повече се стараят по Наредбата за приобщаващото образование да интегрират деца със СОП, което няма как да стане, ако те не са задължително обхванати в подготвителните групи – подчертава Таня Тонева.

Реклама

Доскоро се случва често деца със СОП
да идват в I клас, без някой да е забелязал проблема.

Но сега вече идват интегрирани и това улеснява много работата с тях. Предопределя начина на работа, подхода, създаването на индивидуални учебни програми.

Своевременното интегриране на децата не е само заради усвояване на българския език, а за да се отчитат дефицитите, да се набележат мерките за компенсирането им. Тези неща се идентифицират между подготовката в предучилищна и началните класове. Затова и учителите, които виждат резултатите след въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 5- и 6-годишните, ще подкрепят и включването на 4-годишните.“

Таня Тонева разказва, че има и случаи на свръхобгрижване на деца от семейства с добър стандарт, които не ходят на детска градина по различни причини. После се оказва, че те са крайно несоциализирани и преживяват стрес. Ако досега се е смятало, че децата не посещават подготвителна група заради незаинтересованост в семейството, макар и рядко, се среща и обратният проблем.

„Посещаването на подготвителни групи допринася и за трупане на речников запас – продължава директорката. – Децата, ходили на детска градина, все повече ползват възможността за тръгване на 6 години на училище, каквато възможност дава Законът за предучилищното и училищното образование. Наскоро в IV клас наблюдавах няколко деца, тръгнали на 6 години на училище. Справят се много добре. Така че родителите могат да преценят, когато децата им показват добри резултати, дали да не ги пускат на училище на 6 години. Важно е детето да бъде готово за училище.“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.